مقدمه

فصل اول: مفاهیم بنیادی ترمودینامیک

فصل دوم: خواص مواد خالص (به همراه تمرینات هر بخش)

فصل سوم: قانون اول ترمودینامیک: سیستم های بسته (به همراه تمرینات هر بخش)

فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک: حجم کنترل

فصل پنجم: قانون دوم ترمودینامیک

فصل ششم: آنتروپی

فصل هفتم: اکسرژی

 توجه: تمرینات باقی مانده را تا قبل از امتحان پایان ترم تحویل دهید.

منبع : امین امیری دلوئیترمودینامیک (گروه مهندسی مکانیک)
برچسب ها : ترمودینامیک ,همراه تمرینات